AsmenybÄ—s sutrikimai

...now browsing by category

 

Asmenybės sutrikimai egzistenciniu požiūriu

Thursday, November 27th, 2008

ParengÄ—: Alicija Volyniec

Egzistencinis požiūris susitelkia ties pasirinkimų laisve savam gyvenime formavimu. Moko, kad kiekvienas yra atsakingas už savo pasirinkimus. Žmogus būdamas laisvas rinktis pats sprendžia kuo jis taps, ką jis veiks, kaip realizuos save. Kiekvieno asmens unikalumas suformuoja savą, unikalią asmenybė. Formavimo etapas prasideda jau ankstyvoje vaikystėje.

Click to continue »

ASMENYBĖS SUTRIKIMŲ POŽYMIAI, TERAPINIAI PRINCIPAI IR HUMANISTINIS POŽIŪRIS

Thursday, November 6th, 2008

Asmenybės sutrikimus tiria ir analizuoja psichoanalizės, humanistinės, socialinės ir kitų šiuolaikinės psichologijos krypčių atstovai. Analizuodami asmenybės sutrikimus psichiatrai ir psichoterapeutai bando išskirti medikamentinius ir terapinius gydymo būdus bei pateikti išsamią įvairių sutrikimų klasifikaciją.

Kiekvienas asmenybÄ—s sutrikimas turi konkrečių vienodų ir skirtingų t.y. bÅ«dingų tik tam sutrikimui simptomų tačiau, kai asmenybÄ—s sutrikimÄ… papildo kitas psichikos sutrikimas, požymių komponentas tampa daug sudÄ—tingesnis, todÄ—l tampa sunku nustatyti tinkamÄ… diagnozÄ™. Å iame darbe norėčiau pristatyti ir iÅ¡analizuoti ryÅ¡kiausiai psichikos sveikatai pavojingus su itin Å«miais simptomais ir dažniau pasitaikančius asmenybÄ—s sutrikimus, kuriems vis ieÅ¡komi nauji gydymo ir pagalbos metodai. Click to continue »

Asmenybės sutrikimai. Psichodinaminis požiūris į sutrikimus: S. Freudas.

Monday, November 3rd, 2008

Parengė: Viktorija Januškaitė

 

Asmenybės sutrikimas – tai visuma stabilių asmenybės bruožų, kurie trikdo žmogaus prisitaikymą prie aplinkos sąlygodami socialinės, darbinės veiksenos sutrikimus arba subjektyvų distresą.

Bendriausia asmenybės sutrikimų klasifikacija – O.Kernbergo:

  1. Ekscentriškų asmenybės sutrikimų grupė, į kurią įeina paranoidinis ir šizoidinis asmenybės sutrikimas. Asmenys, kuriems būdingi šie sutrikimai, pasižymi keistu mąstymu ir elgesiu. Jiems būdingi du gynybos mechanizmai – projekcija ir fantazija.
  2. Emocinių (dramatiškų) sutrikimų grupė apima antisocialų, emociškai nestabilų ir histrioninį asmenybės sutrikimus. Turintys šiuos sutrikimus asmenys pasižymi perdėta emocijų išraiška (pvz., elgesys – agresyvūs pykčio proveržiai). Asmenims būdingi gynybos mechanizmai – disociacija, neigimas, skėlimas ir išveikimas.
  3. Prie nerimastingų asmenybÄ—s sutrikimų grupÄ—s priklauso anankastinÄ—[1], vengianti ir priklausoma asmenybÄ—. Asmenys, kuriuos kankina Å¡ie sutrikimai, kankina pastovus nerimas ir dvejonÄ—s. Jiems bÅ«dingi izoliacijos, pasyvios agresijos ir hipochondrinÄ—s gynybos mechanizmai. Click to continue »

Asmenybės sutrikimai kognityviniu požiūriu

Thursday, October 30th, 2008

ParengÄ—: Lina MorkytÄ—

AsmenybÄ—s sutrikimas – tai ryÅ¡kus asmens charakterio struktÅ«ros ir elgesio tendencijų sutrikimas, apimantis kelias asmenybÄ—s pasireiÅ¡kimo sritis ir beveik visada susijÄ™s su didesniais asmeninio ir socialinio funkcionavimo sunkumais. Click to continue »

Asmenybės sutrikimai elgesiniu požiūriu

Thursday, October 30th, 2008

AsmenybÄ—s sutrikimas – tai visuma stabilių asmenybÄ—s bruožų, kurie trikdo žmogaus prisitaikymÄ… prie aplinkos sÄ…lygodami socialinÄ—s, darbinÄ—s veiksenos sutrikimus arba subjektyvų distresÄ…. Vienas pitmųjų asmenybÄ—s sutrikimų paplitimo tyrimų buvo Esseno-Mollerio tyrimas 1956 metais, kuriuo nustatyta, kad asmenybÄ—s sutrikimai bÅ«dingi 29% vyrų ir 19% moterų. Tačiau vÄ—liau, keičiantis diagnostikos kriterijams ir tobulÄ—jant tyrimo metodams, Å¡ių sutrikimų paplitimo rodikliai Ä—mÄ— mažėti. Jau 1963 metais (Leightonas) aptiko, kad jų turi tik 7% vyrų ir 6% moterų. Šį kiekybinį pokytį lÄ—mÄ— dar ir tai, kad kai kurie sutrikimai buvo iÅ¡braukti iÅ¡ asmenybÄ—s sutrikimų sÄ…raÅ¡o. Paskutinis, labai didelis ir laikomas labai patikimu, tyrimas buvo atliktas 1986 metais (Casey, Tyrer). Tyrimo rezultatai nurodÄ—, kad asmenybÄ—s sutrikimai bÅ«dingi apie 2% pasaulio gyventojų. Click to continue »

Karlas Gustavas Jungas: AnalitinÄ— psichologija

Wednesday, October 29th, 2008

Karlas Gustavas Jungas (1875 – 1961) – Å¡veicarų psichologas, analitinÄ—s psichologijos kÅ«rÄ—jas, filosofas. K. Jungas iÅ¡vystÄ— Z. Froido psichoanalizinÄ™ teorijÄ…, įvesdamas kolektyvinÄ—s pasÄ…monÄ—s ir archetipo sÄ…vokas. Click to continue »

Asmenybės sutrikimai prisirišimo teorijos atžvilgiu

Tuesday, October 28th, 2008

Prisirišimo teorija

Å ios teorijos pradininkas Bowbly teigÄ—, kad tarp besirÅ«pinančio asmens (tÄ—vų, globÄ—jų) ir vaiko  gali bÅ«ti skirtingo tipo ryÅ¡ys,  kuris skirtas tam, kad reguliuotų vaiko emocinį patyrimÄ… ir elgesį. IÅ¡ evoliucinÄ—s perspektyvos artimų santykių formavimas yra tam, kad suteiktų saugumÄ… ir apsaugÄ…, kurie automatiÅ¡kai padidina kÅ«dikio iÅ¡gyvenimÄ… (Bowbly, 1696). Ainsworth ir jos kolegos atlikÄ™ tyrimÄ… nustatÄ— keturis prisiriÅ¡imo stilius: saugus, nerimastingas – ambivalentiÅ¡kas, vengiantis, dezorganizuotas. Vaikai su saugiu prisiriÅ¡imo stiliumi pasitikinčiai tyrinÄ—ja aplinkÄ… esant negrÄ—smingoms sÄ…lygoms, ir kai bÅ«na susikrimtÄ™ (atskyrimas nuo prisiriÅ¡imo asmens) ieÅ¡ko kontakto su jam svarbiausiu, juo besirÅ«pinančiu asmeniu ir yra greitai nuraminami to kontakto pagalba. Tokie vaikai suvokia savo globÄ—jus kaip patikimus saugumo Å¡altinius, kaip prieinamus ir reaguojančius. Tokie besirÅ«pinančiojo ir vaiko santykiai turi saugumo pagrindÄ… dÄ—l kurio vaikas jaučiasi saugus grįžti paguodai ir nusiraminimui, kai tyrinÄ—jimas tampa stipriai keliantis nerimÄ…. Nerimastingi-ambivalentiÅ¡ki kÅ«dikiai netyrinÄ—ja aplinkos ir lieka prie savo prisiriÅ¡imo asmens. Jie parodo didelį sujaudinimÄ…, kai yra atskiriami. Kai vÄ—l susitinka su prisiriÅ¡imo asmeniu, jei vengia kontakto ir prieÅ¡inasi bet kokioms pastangoms bÅ«ti paguostam, nuramintam. Jie suvokia prisiriÅ¡imo figÅ«rÄ… kaip arba nesureaguojančia arba kaip nepastoviai prieinamÄ…. GlobÄ—jai turbÅ«t yra nepatikimi nuraminimo Å¡altiniai streso metu, palikdami kÅ«dikį nerimauti ar jo saugumo poreikis bus patenkintas. Vengiančio prisiriÅ¡imo stiliaus kÅ«dikiai rodo abejingumÄ… prieÅ¡ ir po atskyrimo (Ainsworth, 1985). Jie vengia savo prisiriÅ¡imo asmens po jo grįžimo. Tokiuose santykiuose vaiko saugumo ir paguodos poreikiai greičiausiai buvo atmesti ir atstumti. Tokia vaiko reakcija parodo jo suvokimÄ…, kad bet koks bandymas bÅ«ti paguostu, nuramintu bus atstumtas, ir dÄ—l to vaikas vengia kontakto. Dezorganizuotas prisiriÅ¡imo stilius apibÅ«dina kÅ«dikius, kurie parodo tiek ambivalentiÅ¡ko, tiek vengiančio elgesio stiliaus bruožus. Click to continue »

TarpasmeninÄ—s psichoterapijos taikymas

Tuesday, October 28th, 2008

Å iame darbe aptariamos tarpasmeninÄ—s psichoterapijos taikymo galimybÄ—s ir principai gydant ribinÄ—s asmenybÄ—s sutrikimÄ… turinčius asmenis. Aptariama, kas yra tarpasmeninÄ— psichoterapija ir ribinÄ—s asmenybÄ—s sutrikimas, kodÄ—l tarpasmeninÄ— psichoterapija tinka gydyti ribinÄ—s asmenybÄ—s sutrikimÄ… turinčius asmenis. Pabaigoje apibÅ«dinamos individualios ir grupinÄ—s tarpasmeninÄ—s psichoterapijos formos. Click to continue »

AsmenybÄ—s sutrikimai

Monday, October 27th, 2008

AsmenybÄ— – tai konkrečiam žmogui bÅ«dingos mÄ…stymo, elgesio ir jausmų tendencijos, kurios lemia gan stabilius bÅ«dus, kuriais bendraujama su kitais žmonÄ—mis bei reaguojama į gyvenimo iÅ¡Å¡Å«kius.

AsmenybÄ—s sutrikimų kategorija yra viena iÅ¡ labiausiai kritikuojamų ir diskutuotinų, nes riba, tarp keistos, bet dar „nesutrikusios” asmenybÄ—s ir asmenybÄ—s sutrikimo yra gana neaiÅ¡ki. TLK-10 apibrėžia esminius požymius, kurie iÅ¡skiria asmenybÄ—s sutrikimÄ… nuo normaliai funkcionuojančios asmenybÄ—s: Click to continue »